22831 شعب دادگاه رسیدگی به دعاوی بخش خصوصی معرفی شدند رئیس‌کـل دادگسـتری اسـتان تهران طی نامه‌ای به رییس اتاق تهران، شعب رسیدگی به اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را معرفی کرد. <p dir="rtl"><strong>کارآمدنیوز :&nbsp;</strong>&nbsp;به گزارش <a class="saba-backlink" href="http://www.mehrnews.com/">خبرگزاری مهر</a> به نقل از&nbsp;&nbsp;اتاق تهران، در پی مصوبه اخیر شورای گفت&zwnj;وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در مورد پیگیری اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، رئیس&zwnj;کـل دادگسـتری اسـتان تهران طی نامه&zwnj;ای به رییس اتاق تهران، شعب رسیدگی به اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه&zwnj;های اجرایی را معرفی کرد، نامه&zwnj; غلامحسین اسماعیلی به مسعود خوانساری پس از آن صورت گرفت که گزارش مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس در مورد عدم اجرا یا اجرای ناقص اغلب مواد و تبصره&zwnj;های قانون بهبود مستمر فضای کسب&zwnj;وکار در نشست چهل و پنجم شورای گفت&zwnj;وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران قرائت و پیگیری اجرای موادی از آن مصوب شد.</p><p dir="rtl">در همین راستا در گزارش مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس از پایش عملکرد دسـتگاه&zwnj;های اجرایی و نهادهای مسـئول در مورد مواد 29 گانه قانون بهبود مسـتمر محیط کسب وکـار، آمده بود که&zwnj; به موجب ماده 29 قانون بهبود مستمر فضای&zwnj; کسب و کار، قوه قضائیه و دولت ملزم شده&zwnj;اند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین&zwnj;دادرسی تجاری و تشکیل دادگاهه&zwnj;ای تجاری به&zwnj;عمل &zwnj;آورند.</p><p dir="rtl">در تبصره این ماده آمده است: تا زمان تأسیس دادگاه&zwnj;های تجاری، جرائم مرتبط با فعالیت&zwnj;های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه&zwnj;های اجرائی حسب مورد در شوراهای حل&zwnj; اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استان&zwnj;ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه&zwnj;های قضائی تعیین می&zwnj;نمایند، رسیدگی می&zwnj;شود. با این حال گزارش مرکز پژوهش&zwnj;های&zwnj; مجلس&zwnj; نشان &zwnj;می&zwnj;داد که صدر این&zwnj; ماده قانونی به طور کامل اجرا نشده&zwnj; و تبصره آن نیز به طور ناقص اجرایی شده است. از این رو اعضای شورا بر پیگیری برای اجرای این ماده قانونی نیز تاکید کردند.</p><p dir="rtl">به دنبال قرائت این گزارش&zwnj; در جلسه شورای&zwnj; گفت&zwnj;وگوی&zwnj; استان تهران، غلامحسین اسماعیلی، رییس&zwnj; دادگستری استان تهران، که خود نیز از اعضای شورای گفت&zwnj;وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران است، در نامه&zwnj;ای فهرست شعب&zwnj; رسیدگی به اختلافات بخش خصوصی و دستگاه&zwnj;های اجرایی را اعلام کرده است. &zwnj;</p><p dir="rtl">در این نامه آمده است: &laquo;در حال حاضر در دادگستری کل استان تهران، شعبه 20&zwnj; دادگاه عمومی حقوقی&zwnj; تهران در مجتمع قضایی شهید بهشتی&zwnj; جهت&zwnj; رسیدگی&zwnj; به اختلافات&zwnj; بین بخش خصوصی و دستگاه&zwnj;های اجرایی&zwnj; و شعبه 1045 دادگاه کیفری 2 تهران مستقر در مجتمع قضایی شهید قدوسی&zwnj; جهت&zwnj; رسیدگی به جرایم&zwnj; مرتبط با فعالیت&zwnj;های تجاری و همچنین&zwnj; مجتمع شماره 27 شورای حل&zwnj; اختلاف&zwnj; استان تهران (ویژه اصناف، بازاریان و بازرگانان) با 28 شعبه فعال&zwnj; مشغول رسیدگی به اختلافات&zwnj; مرتبط&zwnj; با فعالیت&zwnj;های تجاری بین بخش خصوصی&zwnj; و دستگاه&zwnj;های اجرایی &zwnj;می&zwnj;باشند.&raquo;</p>