23030 بازدید مدیرعامل گروه سایپا از نمایندگی و شرکت قطعه سازی در استان کرمانشاه بازدید مدیرعامل گروه سایپا از نمایندگی و شرکت قطعه سازی در استان کرمانشاه <p><strong>کارآمدنیوز :</strong> مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به همراه تعدادی از مدیران ارشد گروه ضمن حضور در استان کرمانشاه و بازدید از شرکت مارپیچ باختر و نمایندگی گروه سایپا در شهر کرمانشاه، در نشستی صمیمانه با انجمن صنفی نمایندگی های استان کرمانشاه در جریان مسائل و مشکلات قرار گرفت و با آنها به گفتگو پر<a title="kermanshah2" alt="kermanshah2">&nbsp;<img alt="بازدید مدیرعامل گروه سایپا از نمایندگی و شرکت قطعه سازی در استان کرمانشاه " src="http://www.saipanews.com/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/ImageHandler.ashx?Width=640&amp;Height=480&amp;HomeDirectory=%2fPortals%2f0%2f&amp;FileName=News%2fbarname+hay+saipa%2fbazdid%2fbazdid+namayandegi+kermanshah97%2fkermanshah2.jpg&amp;PortalID=0&amp;q=1" /> </a><a title="kermanshah3" alt="kermanshah3"><img alt="بازدید مدیرعامل گروه سایپا از نمایندگی و شرکت قطعه سازی در استان کرمانشاه " src="http://www.saipanews.com/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/ImageHandler.ashx?Width=640&amp;Height=480&amp;HomeDirectory=%2fPortals%2f0%2f&amp;FileName=News%2fbarname+hay+saipa%2fbazdid%2fbazdid+namayandegi+kermanshah97%2fkermanshah3.jpg&amp;PortalID=0&amp;q=1" /> </a><a title="kermanshah4" alt="kermanshah4">&nbsp;<img alt="بازدید مدیرعامل گروه سایپا از نمایندگی و شرکت قطعه سازی در استان کرمانشاه " src="http://www.saipanews.com/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/ImageHandler.ashx?Width=640&amp;Height=480&amp;HomeDirectory=%2fPortals%2f0%2f&amp;FileName=News%2fbarname+hay+saipa%2fbazdid%2fbazdid+namayandegi+kermanshah97%2fkermanshah4.jpg&amp;PortalID=0&amp;q=1" /> </a><a title="kermanshah5" alt="kermanshah5">&nbsp;<img alt="بازدید مدیرعامل گروه سایپا از نمایندگی و شرکت قطعه سازی در استان کرمانشاه " src="http://www.saipanews.com/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/ImageHandler.ashx?Width=640&amp;Height=480&amp;HomeDirectory=%2fPortals%2f0%2f&amp;FileName=News%2fbarname+hay+saipa%2fbazdid%2fbazdid+namayandegi+kermanshah97%2fkermanshah5.jpg&amp;PortalID=0&amp;q=1" /> </a><a title="kermanshah6" alt="kermanshah6">&nbsp;<img alt="بازدید مدیرعامل گروه سایپا از نمایندگی و شرکت قطعه سازی در استان کرمانشاه " src="http://www.saipanews.com/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/ImageHandler.ashx?Width=640&amp;Height=480&amp;HomeDirectory=%2fPortals%2f0%2f&amp;FileName=News%2fbarname+hay+saipa%2fbazdid%2fbazdid+namayandegi+kermanshah97%2fkermanshah6.jpg&amp;PortalID=0&amp;q=1" /> </a><a title="kermanshah7" alt="kermanshah7">&nbsp;<img alt="بازدید مدیرعامل گروه سایپا از نمایندگی و شرکت قطعه سازی در استان کرمانشاه " src="http://www.saipanews.com/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/ImageHandler.ashx?Width=640&amp;Height=480&amp;HomeDirectory=%2fPortals%2f0%2f&amp;FileName=News%2fbarname+hay+saipa%2fbazdid%2fbazdid+namayandegi+kermanshah97%2fkermanshah7.jpg&amp;PortalID=0&amp;q=1" /> </a><a title="kermanshah8" alt="kermanshah8">&nbsp;<img alt="بازدید مدیرعامل گروه سایپا از نمایندگی و شرکت قطعه سازی در استان کرمانشاه " src="http://www.saipanews.com/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/ImageHandler.ashx?Width=640&amp;Height=480&amp;HomeDirectory=%2fPortals%2f0%2f&amp;FileName=News%2fbarname+hay+saipa%2fbazdid%2fbazdid+namayandegi+kermanshah97%2fkermanshah8.jpg&amp;PortalID=0&amp;q=1" /> </a><a title="kermanshah9" alt="kermanshah9">&nbsp;<img alt="بازدید مدیرعامل گروه سایپا از نمایندگی و شرکت قطعه سازی در استان کرمانشاه " src="http://www.saipanews.com/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/ImageHandler.ashx?Width=640&amp;Height=480&amp;HomeDirectory=%2fPortals%2f0%2f&amp;FileName=News%2fbarname+hay+saipa%2fbazdid%2fbazdid+namayandegi+kermanshah97%2fkermanshah9.jpg&amp;PortalID=0&amp;q=1" /> </a><a title="kermanshah10" alt="kermanshah10">&nbsp;<img alt="بازدید مدیرعامل گروه سایپا از نمایندگی و شرکت قطعه سازی در استان کرمانشاه " src="http://www.saipanews.com/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/ImageHandler.ashx?Width=640&amp;Height=480&amp;HomeDirectory=%2fPortals%2f0%2f&amp;FileName=News%2fbarname+hay+saipa%2fbazdid%2fbazdid+namayandegi+kermanshah97%2fkermanshah10.jpg&amp;PortalID=0&amp;q=1" /> </a></p>