23724 اعزام هوشمند امدادگر بدون برقرار تماس تلفنی و از طریق لوکیشن امدادخودروایران با راه‌اندازی سیستم وب-اپ امکان اعزام امدادگر بدون دریافت آدرس از امدادخواه و از طریق لوکیشن را فراهم آورد. <p style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); font-size: 12px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><strong><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium"><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; line-height: 18px">کارآمدنیوز : </span></span></span></strong><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium"><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; line-height: 18px">به گزارش ایکوپرس با راه اندازی این سیستم، هموطنان پس از تماس با شماره سراسری</span><span lang="FA" style="text-align: justify; line-height: 18px">096440</span><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; line-height: 18px"><span>&nbsp;</span>و انتخاب زیر کلید &laquo;یک&raquo; لینکی را روی گوشی&zwnj;های هوشمند خود دریافت خواهند کرد که با بازکردن آن، موقعیت جغرافیائی امدادخواه، برای مرکز تماس امدادخودروایران ارسال خواهد شد</span><span dir="ltr" style="text-align: justify; line-height: 18px">.</span></span></span><br style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); font-size: 12px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial" />&nbsp;</p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; unicode-bidi: embed; font-family: Tahoma; direction: rtl; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); font-size: 12px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium"><span dir="ltr" lang="FA" style="line-height: 18px">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 18px">بلافاصله پس از دریافت موقعیت توسط مرکز تماس، نزدیکترین امدادگر جهت ارائه خدمات امدادی اعزام خواهد شد</span></span></span><span dir="ltr" style="line-height: 21px; font-size: 14pt"><o:p></o:p></span><br style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); font-size: 12px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial" />&nbsp;</p><p style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); font-size: 12px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium"><span lang="AR-SA" style="line-height: 18px">ضمنا امداخواهان از این پس میتوانند بصورت انلاین مسیر حرکتی امدادگر به سمت محل امداد را&nbsp; بر روی موبایل خود از طریق لینک دوم ارسال شده در زمان اعزام مشاهده نمایند</span><span dir="ltr" style="line-height: 18px">.</span></span></span><span lang="FA" style="line-height: 21px; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt"><o:p></o:p></span><br style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); font-size: 12px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial" />&nbsp;</p><p style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); font-size: 12px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: medium"><span lang="AR-SA" style="line-height: 18px">بهره&zwnj;برداری از این خدمت جدید امدادخودروایران همزمان با اجرای طرح &laquo;با تو تا حرم&raquo; در حوزه خدمات پس از فروش گروه صنعتی ایران خودرو آغاز شده تا مشکل درخواست امداد احتمالی هموطنان به ویژه در جاده&zwnj;های منتهی به شهرهای مرزی غرب و جنوب کشور مرتفع شود</span><span dir="ltr" style="line-height: 18px">.</span></span></span></p>