23797 قیمت مرغ از ١١ هزار تومان گذشت رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ به ١١ هزار و ٤٠٠ تومان در مراکز خرده فروشی خبر داد. <p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.9; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; margin-top: 0px; text-indent: 0px; font-family: Vazir; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(33,37,41); font-size: 12px; font-weight: 400; word-spacing: 1px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><strong>کارآمدنیوز :</strong> مهدی یوسف خانی در گفتگو با<span>&nbsp;</span><a class="saba-backlink" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0,74,223); text-decoration: none; transition: all 0.2s ease 0s" href="https://www.mehrnews.com/">خبرنگار مهر</a>، از افزایش قیمت مرغ به بیش از ١١ هزارتومان در مراکز خرده فروشی خبر داد و گفت: قیمت این کالا در مراکز خرده فروشی به ١١ هزار و ٤٠٠ تومان رسیده است.&nbsp;&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.9; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; margin-top: 0px; text-indent: 0px; font-family: Vazir; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(33,37,41); font-size: 12px; font-weight: 400; word-spacing: 1px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">وی افزود: قیمت هرکیلوگرم مرغ در عمده فروشی درب کشتارگاه 10300 تومان، توزیع درب واحدهای صنفی 10500 تومان و خرده فروشی مرغ شمال 11000 تومان است.</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.9; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; margin-top: 0px; text-indent: 0px; font-family: Vazir; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(33,37,41); font-size: 12px; font-weight: 400; word-spacing: 1px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">یوسف خانی ادامه داد: قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن 10000 تومان ، هرکیلوگرم سینه با کتف 19000 تومان ، هرکیلوگرم سینه بدون کتف 20000 تومان و هرکیلوگرم فیله 21000 تومان است.</p>