ادامه بارش‌ها در نقاط مختلف کشور
  • نصف مخازن سدهای کشور پر است

    نصف مخازن سدهای کشور پر است

    درحال حاضر حدود ۲۶.۵ میلیارد مترمکعب آب پشت سدهای کشور ذخیره شده و با توجه به ادامه بارش‌ها در نقاط مختلف کشور، رهاسازی از سدها همچنان ادامه دارد.